กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิรินันท์ จีนพก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ