กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิรินันท์ จีนพก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ