กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิศานาถ วารี
ครูผู้ช่วย