ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัยร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัยร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"น้อมนำวิถีพุทธ วิถีธรรม นำสังคมเป็นสุข" ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีจิตสำนึก สร้างทัศนคติด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศาสนา

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:57   อ่าน 170 ครั้ง