มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document O42ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.03 KB
Adobe Acrobat Document O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.15 KB