ภาพกิจกรรม
กิจกรรม หนองขาม วิชาการ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ เด็กนำไปใช้"
                   ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  เข้าร่วมกิจกรรม หนองขาม สามร้อยยอด วิชาการ ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ เด็กนำไปใช้” ในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                   วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนักเรียนเปิดโลกทัศน์แหล่งการเรียนรู้  ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ รวมทั้งได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2562,08:58   อ่าน 622 ครั้ง