ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

       โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  มีหน้าที่จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนอันเป็นสากลของพระพุทธ  และศาสนพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เพื่อน้อมนำไว้เป็นเครื่องระลึกและสอนตนเองให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท   ในการนี้โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2562  อันจะเป็นการทำนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม  พิธีเวียนเทียน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองเป่าปี่   ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,11:12   อ่าน 360 ครั้ง