ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านนหนองเป่าปี่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

          (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

          (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม

          (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2562,22:39   อ่าน 435 ครั้ง