ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาศาลาลัยเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
    องค์การบริหารส่วนตำบลศาลลัย จัดโครงการแข่งขันกีฬาศาลาลัยเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน   ได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น  มั่นคงเข้มแข็ง   รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไปและเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง   จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาศาลาลัยเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีคำขวัญสั้นๆ ว่า “ชาวศาลาลัยรวมใจ  ต้านยาเสพติด”
      วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,13:31   อ่าน 713 ครั้ง