ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย

  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จัดกิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ได้จัดทำโครงการวิถีธรรม วิถีไทยให้กับนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 เพื่อให้นักเรียน  ได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา  ฝึกการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น  เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทย  วิถีพุทธและเรียนรู้ประสบการณ์หลากหลาย ทำบุญตักบาตร รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ค่านิยมที่ดีงามตามหลักของคนไทย สอดคล้องนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ โดยเน้นที่การพัฒนาคน ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เข้าใจการเป็นประชาธิปไตย และรู้จักการดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง มีความคาดหวังที่จะให้เป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรมยึดหลักศีลธรรมในการครองตนและประพฤติปฏิบัติตน การดำรงชีวิต และสามารถนำสังคมไปในทางที่เหมาะสม

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,12:45   อ่าน 314 ครั้ง