อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
"คนดีวิถีพุทธ"
เอกลักษณ์
"ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้หน้าที่"