ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
นางสาวศิรินันท์   จีนพก
ครู คศ.2

นางสาวนิศานาถ    วารี
ครู คศ.1
 
นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น
ครู คศ.1
 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัณฑิตา  พลูสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรจนา  รอดพยุง
ครูอัตราจ้าง

 
นาวสาวพัชรี  หอมกลิ่น
ครูธุรการ
 
นายสมคิด  หอมกลิ่น
นักการภารโรง