ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
นางสาวศิรินันท์   จีนพก
ครู คศ.2

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น
ครู คศ.1
 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฝน  ใจตรง
ครู คศ.1

นางสาวรจนา  รอดพยุง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย
ครูอัตราจ้าง

 
นาวสาวพัชรี  หอมกลิ่น
ครูธุรการ
 
นายสมคิด  หอมกลิ่น
นักการภารโรง