ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
นางสาวศิรินันท์   จีนพก
ครู คศ.2

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น
ครู คศ.1
 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน  ใจตรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรจนา  รอดพยุง
ครูอัตราจ้าง
 
นาวสาวพัชรี  หอมกลิ่น
ครูธุรการ
 
นายสมคิด  หอมกลิ่น
นักการภารโรง