ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2
อนุบาล  3
                         รวมอนุบาล
5
5
10
3
2
5
8
7
15
1
1
2
 

ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
                         รวมประถม
 
3
4
8
5
3
7
30
6
2
2
6
1
2
19
9
6
10
11
4
9
49
1
1
1
1
1
1
6
 
รวมทั้งหมด 40 24 64 8