ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2
อนุบาล  3
                         รวมอนุบาล
5
3
8
1
6
7
6
9
15
1
1
2
 

ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
                         รวมประถม
 
5
7
5
3
7
1
28
2
2
6
1
2
4
17
7
9
11
4
9
5
45
1
1
1
1
1
1
6
 
รวมทั้งหมด 36 24 60 8