ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2
อนุบาล  3
                         รวมอนุบาล
3
6
9
4
3
7
7
9
16
1
1
2
 

ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
                         รวมประถม
 
6
5
3
3
7
5
29
3
2
8
2
2
5
22
9
7
11
5
9
10
51
1
1
1
1
1
1
6
 
รวมทั้งหมด 38 29 67 8