หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

        โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาให้กับเด็กในเขตบริการของโรงเรียน  คือ  หมู่ที่  3  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

          การจัดบริการการศึกษา 

                   ระดับก่อนประถมศึกษา                          

         ระดับประถมศึกษา