พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                2.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                3.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพมาตรฐาน

                4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้

                5.  ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม 

                     จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

                6.  สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                7.  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                8.   นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

                1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ระดับดีขึ้นไป

                2.  ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น

                3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                                       -     มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

                    -  มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                    -  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้

                    -  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

                    -  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

                4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นชาติไทย

                5.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้แหล่งเรียนรู้ การสืบสาน

                     ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                6.  โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง