ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

          โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2513  ในบริเวณที่ดินที่นายชุ่ม  กลิ่นลำภู  บริจาคให้จำนวน  12  ไร่  2  งาน  จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงินและแรงงานจำนวน  4,400  บาท  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. 2513  เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้าคา  ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตามชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ และทำการเปิดการสอนนักเรียนเมื่อวันที่18  พฤษภาคม  2513  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  โดยนักเรียนส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเนินกรวด  มีนายเอื้อม  นาน้อย  เป็นครูใหญ่

ในปี  พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากทางราชการทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1จ  จำนวน  1  หลัง  มี 4 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  และในปีนี้เองได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เกิดขึ้น  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าโจมตีทหารและตำรวจ ซึ่งมาประจำในท้องที่แห่งนี้ และทำลายขวัญของข้าราชการครูที่มาสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  ทางรัฐบาล(โดยกระทรวงมหาดไทย)  ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง  มีผู้ก่อการร้ายชุกชุม มีครั้งหนึ่งทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ทำการปิดโรงเรียน  ข้าราชการครู นักเรียนเสียขวัญและกำลังใจ  จนทางราชการทหารได้ส่งครูที่เป็นทหารมาช่วยทำการสอนให้แก่นักเรียนร่วมกับครู  เมื่อทางทหารได้ย้ายกลับมาตั้งทางกรมตำรวจได้ส่งตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยสอนจนสิ้นปีการศึกษา 2518 เมื่อตำรวจตระเวนชายแดนได้กลับไปที่ตั้งสังกัด  ทางกระทรวงศึกษาได้ส่งข้าราชการครูมาทำการสอน

ในปี  พ.ศ.  2522  รัฐบาลได้ประกาศให้การศึกษาภาคบังคับจำนวน  6  ปี  จึงมีผลให้นักเรียนต้องเรียนจบประถมศึกษาปีที่  6  จึงจบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ในปีการศึกษานี้เอง  ทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นปีแรก

ในปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1จ  จำนวน  3  ห้องเรียน ขึ้นอีกหลังหนึ่ง  พร้อมกันนี้  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ได้บริจาคเงินก่อสร้างห้องส้วม  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

ในปี พ.ศ. 2530  นายสมยศ  ขันกำเนิด  ครูใหญ่  ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  หลังคามุงสังกะสี  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การทหารราบปราณบุรี  ที่รื้อถอนบ้านพักทหารซึ่งเป็นสังกะสีเก่า

ในปี พ.ศ. 2533  ทางราชการได้ย้าย  นายปรีชา  ปัญญาพานิช  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ได้ร่วมกับชาวบ้านเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  มาใช้กระเบื้องแทนและทำการก่ออิฐฉาบปูนห้องครัว

ในปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1จ  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยได้ทำการรื้อฝาห้องเรียนซึ่งทำด้วยไม้  มาก่ออิฐฉาบปูนแทนฝาไม้

ในปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีต  แบบ ฝ 30  พิเศษ  จำนวน  1  ชุด  4  ถัง  และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่ทั้ง  2  หลัง

ในปี พ.ศ. 2537  ทางราชการได้กำหนดให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลเป็นปีแรก  ทำให้โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ในปี พ.ศ. 2538  ทางรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร  ทำให้คณะครูที่ทำการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับเบี้ยกันดาร  จำนวน  10%   ของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน

ในปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษาพ้นจากตำแหน่ง  ครูใหญ่  เป็นตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

ในปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนายปรีชา  ปัญญาพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2543  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  ตั้งธรรม  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2544  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิยม  ปรีดิ์เปรม  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2546  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางบุศรินทร์  มั่นคง ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2548  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชาย  ดวงศิริ  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2550 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนุกูล  ปานมัจฉา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  บ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2552 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2554 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสุจิรา   เมฆนิติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2558 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายอดิเรก  มะสิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2561  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวศิรินันท์  จีนพก  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทางราชการได้แต่งตั้ง นางภัสกนก  กาญจนทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่