ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
นางสาวศิรินันท์   จีนพก
ครู

นางสาวปรวรรณ  อ่ำช่วย
ครู

นางสาวนิศานาถ    วารี
ครู
 
นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น
ครู
 

นางสาวปัณฑิตา  พลูสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรจนา  รอดพยุง
ครูอัตราจ้าง

 
นางสาวปวิชญา  คล้ายแก้ว
ครูธุรการ
 
นายสมคิด  หอมกลิ่น
นักการภารโรง