ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2
อนุบาล  3
                         รวมอนุบาล
3
5
8
6
3
9
9
8
17
1
1
2
 

ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
                         รวมประถม
 
8
4
2
7
1
8
30
2
6
1
2
4
2
17
10
10
3
9
5
10
47
1
1
1
1
1
1
6
 
รวมทั้งหมด 38 26 64 8