ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2
อนุบาล  3
                         รวม
3
5
8
8
2
10
11
7
18
1
1
2
 
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
                                รวม
7
4
2
9
1
8
31
3
8
1
3
4
2
21
10
12
3
12
5
10
52
1
1
1
1
1
1
6
 
รวมทั้งหมด 39 31 70 8