ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2513  ในบริเวณที่ดินที่นายชุ่ม  กลิ่นลำภู  บริจาคให้จำนวน  12  ไร่  2  งาน  จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงินและแรงงานจำนวน  4,400  บาท  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. 2513  เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้าคา  ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตามชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ และทำการเปิดการสอนนักเรียนเมื่อวันที่18  พฤษภาคม  2513  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  โดยนักเรียนส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเนินกรวด  มีนายเอื้อม  นาน้อย  เป็นครูใหญ่

ในปี  พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากทางราชการทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1จ  จำนวน  1  หลัง  มี 4 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  และในปีนี้เองได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เกิดขึ้น  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าโจมตีทหารและตำรวจ ซึ่งมาประจำในท้องที่แห่งนี้ และทำลายขวัญของข้าราชการครูที่มาสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  ทางรัฐบาล(โดยกระทรวงมหาดไทย)  ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง  มีผู้ก่อการร้ายชุกชุม มีครั้งหนึ่งทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ทำการปิดโรงเรียน  ข้าราชการครู นักเรียนเสียขวัญและกำลังใจ  จนทางราชการทหารได้ส่งครูที่เป็นทหารมาช่วยทำการสอนให้แก่นักเรียนร่วมกับครู  เมื่อทางทหารได้ย้ายกลับมาตั้งทางกรมตำรวจได้ส่งตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยสอนจนสิ้นปีการศึกษา 2518 เมื่อตำรวจตระเวนชายแดนได้กลับไปที่ตั้งสังกัด  ทางกระทรวงศึกษาได้ส่งข้าราชการครูมาทำการสอน

ในปี  พ.ศ.  2522  รัฐบาลได้ประกาศให้การศึกษาภาคบังคับจำนวน  6  ปี  จึงมีผลให้นักเรียนต้องเรียนจบประถมศึกษาปีที่  6  จึงจบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ในปีการศึกษานี้เอง  ทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นปีแรก

ในปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1จ  จำนวน  3  ห้องเรียน ขึ้นอีกหลังหนึ่ง  พร้อมกันนี้  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ได้บริจาคเงินก่อสร้างห้องส้วม  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

ในปี พ.ศ. 2530  นายสมยศ  ขันกำเนิด  ครูใหญ่  ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  หลังคามุงสังกะสี  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การทหารราบปราณบุรี  ที่รื้อถอนบ้านพักทหารซึ่งเป็นสังกะสีเก่า

ในปี พ.ศ. 2533  ทางราชการได้ย้าย  นายปรีชา  ปัญญาพานิช  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ได้ร่วมกับชาวบ้านเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  มาใช้กระเบื้องแทนและทำการก่ออิฐฉาบปูนห้องครัว

ในปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1จ  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยได้ทำการรื้อฝาห้องเรียนซึ่งทำด้วยไม้  มาก่ออิฐฉาบปูนแทนฝาไม้

ในปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีต  แบบ ฝ 30  พิเศษ  จำนวน  1  ชุด  4  ถัง  และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่ทั้ง  2  หลัง

ในปี พ.ศ. 2537  ทางราชการได้กำหนดให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลเป็นปีแรก  ทำให้โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ในปี พ.ศ. 2538  ทางรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร  ทำให้คณะครูที่ทำการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับเบี้ยกันดาร  จำนวน  10%   ของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน

ในปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษาพ้นจากตำแหน่ง  ครูใหญ่  เป็นตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

ในปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนายปรีชา  ปัญญาพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2543  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  ตั้งธรรม  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2544  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิยม  ปรีดิ์เปรม  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2546  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางบุศรินทร์  มั่นคง ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2548  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชาย  ดวงศิริ  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2550 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนุกูล  ปานมัจฉา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  บ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2552 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ในปี พ.ศ. 2554 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสุจิรา   เมฆนิติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

ปี พ.ศ. 2558 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายอดิเรก  มะสิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่