ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 002
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1 จ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 220,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 10,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..